12.06.2018

Керівникам сільгосппідприємств, фермерам та зацікавленому населеню, до відома примірник Договору складського зберігання зерна

Договір №

складського зберігання зерна

 

смт. Іванівка                 

 

   _________  2018 року 

 

         Державне підприємство «Хлібна база № 77» Державного агентства резерву України, що є платником податку на прибуток на загальних умовах (далі - Зерновий склад) в особі т.в.о. директора Усенко Вадима Анатолійовича, що діє на підставі Статуту з одного боку, та ___________________________________________, що є  платником________________________________ (далі - Поклажодавець), в особі ________________________________, що діє на підставі Статуту з  другого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

 

1. Предмет договору

1.1.Поклажодавець зобов'язаний передати зерно, а Зерновий склад зобов'язаний прийняти його на зберігання на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Найменування, кількість зерна, що передається на зберігання, його якісні показники та інші характеристики зазначаються у складських документах, що видаються Зерновим складом поклажодавцю відповідно  до цього Договору.

1.3. Виписані Поклажодавцю складські квитанції  в  двох  екземплярах, зберігаються  в бухгалтерії Зернового складу. За бажанням Поклажодавця другий екземпляр складської квитанції видається Поклажодавцю. Видача  проводиться під розпис з обов’язковою реєстрацією в книзі видачі складських  квитанцій.

2. Вимоги до якості зерна

2.1. Якість зерна повинна відповідати державним стандартам України та підтверджуватись  складськими  документами  на  зерно, що видаються Зерновим складом при прийманні зерна на зберігання. У  разі  виникнення  спорів  щодо  визначення  якості зерна при  прийманні, не  пізніше  наступного  робочого  дня  з  моменту  надходження зерна  на  зберігання, Поклажодавець  має  право  провести  за  свій  рахунок  незалежну  перевірку  якості  зерна,  з  залученням Державної   інспекції   сільського господарства (в  подальшому  -ДІСГ).

Базисні   показники зерна:

  №

Назва культури: 

Вологість

(%)

Вміст смітної домішки (%)

   1

пшениця

14.0

2,0

2

ячмінь

14.0

2,0

3

жито

14,0

2,0

4

овес

14,0

2,0

  5

соняшник

8,0

3,0

6

кукурудза

14,0

3,0

 

2.2. У разі невідповідності якісних показників зерна базисним, Зерновий склад здійснює доробку, а саме:  сушіння зернових культур до вологості 13,5 % та  соняшнику - до 7,5% , очищення до базисних показників, що вказані в п.2.1. цього Договору,  про що складають акти доробки встановленої форми. Якщо якість зерна не відповідає вимогам ДСТУ до класів по зернової та смітної домішки, або по вмісту однієї із фракцій Зерновим складом проводиться доробка зерна до необхідних показників. Отримані, згідно актів доробки, побічний продукт,  відходи  першої  та  другої  категорії  віддаються  Поклажодавцеві. Аспіраційні відходи, відходи третьої категорії підлягають знищенню.

2.3. Поклажодавець на кожну партію зерна надає свідоцтво  про наявність ГМО, свідоцтво про вміст пестицидів, токсичних елементів, мікотоксинів та радіонуклідів. У разі відсутності свідоцтв, Зерновий склад здійснює перевірку зерна по вищевказаним показникам за рахунок  Поклажодавця.

2.5. Уповноважена  Поклажодавцем  особа,  за домовленістю з Зерновим складом, при відвантаженні зерна може контролювати визначення якості зерна в лабораторії Зернового складу.

2.6. Зерновий склад має право відмовитися від прийому зерна, яке не відповідає граничним межам, відповідно до діючого ДСТУ, що може негативно вплинути на якість інших партій зерна, які знаходяться на зберіганні Зернового складу, а також у разі, якщо дане зерно не може бути доведено до відповідної якості для зберігання. 

                                               3. Обов'язки сторін

3.1 Зерновий склад приймає від Поклажодавця зерно фактичної якості. Має право доводити його до базисних показників (згідно п.п. 2.1, 2.2), забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює  відвантаження його Поклажодавцю. Зберігання партії зерна - знеособлене.

3.2. Після відвантаженні зерна Зерновий склад зобов’язаний видати Поклажодавцеві остаточний  акт- розрахунок після повного вибуття партії зерна   з врахуванням убутку в межах покращення якості по вологості не більше 0,5 %, смітної домішки 0,2 %, а також з урахуванням природних витрат в залежності від терміну зберігання зерна згідно норм. Поклажодавець  визнає убуток у вазі згідно остаточного акту розрахунку. 

3.3. Поклажодавець здійснює доставку зерна Зерновому складу за свій рахунок.

3.4. Поклажодавець зобов'язаний своєчасно розраховуватися за надані йому послуги та, у разі простою вантажних вагонів з вини Поклажодавця, відшкодовувати Зерновому складу суми грошових коштів, списаних з рахунків Зернового складу.

3.5 Після закінчення строку зберігання зерна Поклажодавець зобов'язаний забрати зерно з Зернового складу або  підписати  додаткову  угоду (новий договір) на  подальше  зберігання зерна.

3.6. У разі втрати складського документа Поклажодавець зобов'язаний негайно повідомити у письмовій формі про це Зерновий склад.

3.7. Вартість  складських  документів, що виписуються Зерновим складом на зерно Поклажодавця,  сплачується  Поклажодавцем  згідно  рахунку.

3.8. Якщо Поклажодавець  у запропонований зерновим складом термін не забрав зерно, зерновий склад має право продати його на конкурентних засадах. Кошти, одержані від продажу зерна, передаються Поклажодавцю зерна за вирахуванням сум, належних зерновому складу, у тому числі його витрат щодо продажу зерна.

3.9. При довгостроковому зберіганні зерна (більше 3 –х місяців) Зерновий склад, в разі необхідності та на свій розсуд,  може проводити освіження та охолодження зерна з метою забезпечення його якісного збереження.

3.10. Поклажодавець визнає: відходи, аспіраційні відноси, побічний продукт, які підтверджуються актом доробки.

4. Порядок приймання зерна

4.1. Зерно передається на зберігання Поклажодавцем і приймається Зерновим складом на складі за адресою: Одеська обл., смт, Іванівка, ДП  «Хлібна  база  №77» Держрезерву України.

4.2. Зерновий склад приймає зерно за фізичною вагою,  визначає його якість, при необхідності проводить доробку та сушку зерна.

4.3. Зерновий склад видає Поклажодавцю складські документи на зерно наступної доби після прийняття зерна на зберігання.

 

5. Порядок переоформлення та відвантаження зерна

5.1. Не пізніше ніж за десять робочих днів до запланованої дати відвантаження зерна, Поклажодавець зобов’язаний надати Зерновому складу письмову заяву, узгодити дату, строк відвантаження, кількість та спосіб відвантаження зерна, назву експедитора.

5.2. Поклажодавець зобов’язаний забезпечити своєчасне подання обумовленого виду транспорту. Якщо Поклажодавець не забезпечив своєчасне подання транспорту, Зерновий склад  не несе відповідальність за строк відвантаження зерна та  визначає нову дату відвантаження.

5.3 Для отримання зерна Поклажодавець (його представник) зобов’язаний надати Зерновому складу оригінал виписаного на це зерно складського документа, довіреність на отримання зерна та письмову заяву на ім’я керівника Зернового складу, за підписом  керівника, головного бухгалтера, завірену печаткою.

5.4. Відвантаження зерна проводиться тільки після повного відшкодування витрат, включно з оплатою послуг по відвантаженню зерна.

5.5. Відвантаження зерна здійснюється Зерновим складом  з фактичними показниками якості, що склалися на момент відвантаження в межах класу згідно діючих ДСТУ.

5.6. Поклажодавець надає Зерновому складу перелік уповноважених осіб із зазначенням ПІБ, посади та контактного телефону, які мають право отримувати інформацію, документи, проводити операції із зерном, реєстр автомобілів при відвантаженні автотранспортом зерна, що знаходиться на зберіганні.

5.7. У випадку продажу (відчуження) Поклажодавцем зерна під час його зберігання, переоформлення зерна на нового власника і видача йому складського документа здійснюється Зерновим складом на підставі доручення та  письмової заяви Поклажодавця на ім’я керівника  Зернового  складу за  підписом  керівника,  головного  бухгалтера  Поклажодавця  завіреними печаткою, за умови повернення раніше виданого складського документу на зерно,  та укладання договору складського зберігання зерна  з новим власником. Факт переоформлення підтверджується  обов’язковим   оформленням  акту-приймання  передачі  зерна,  який  підписується  в  тристоронньому  порядку.

5.8 Переоформлення права власності на зерно на нового власника здійснюється Зерновим складом після підписання Сторонами акту виконаних робіт, повної оплати Поклажодавцем наданих послуг щодо такого зерна, включно з оплатою послуг по переоформленню.

 

6. Взаєморозрахунки сторін

6.1. Розрахунки за надані послуги проводяться в грошовій формі (в гривнях) з урахуванням податку на додану вартість. Зерновий склад має право зарахувати  Поклажодавцю вартість послуг по договору у натуральному виразі за ціною, діючою в  регіоні, а Поклажодавець зобов’язаний на протязі трьох  днів  надати необхідні для оформлення документи (рахунок, видаткова накладна, податкова накладна).

6.2.                      Тарифи на послуги Зернового складу:

№ п/п 

Найменування  послуг 

Одиниця виміру 

Ціна за  1 тону  з ПДВ

грн.

пшениця

 

 

Ціна за

1 тону з ПДВ

грн.

жито, ячмінь,

овес

 

 

Ціна за 1 тону з ПДВ  

грн.

соняшник

Ціна за 1 тону з ПДВ

грн.

кукурудза

1 

Приймання  

 тона 

   18,36 

18,36 

  28,20 

        18,36 

2

Зберігання

тона/день

    1,56 

  1,56

   2,15 

        1,56 

3

    Відвантаження:

  - на автотранспорт

   -залізничний       транспорт

 

тона

 

тона

     

   110,22

 

   110,22

 

110,22

 

110,22

 

 

 183,00

 

 183,00

     

     110,22

 

     110,22

4

Очищення

тона/%

 17,46

20,94

   27,90

     17,46

  5

Сушіння до базисних показників

тона/%

  54,25

 54,25

  58,95

     58,95

6

Охолодження зерна  за допомогою сушарки

тона/%

    1,74

 1,74

    2,88

      2,22

7

Переоформлення  однієї партії

1 партія

 153,00

  153,00

   153,00

     153,00

8 

Складська квітанція

1 шт.

 153,00

   153,00

    153,00

      153,00

9

Подвійне складське свідоцтво

 

1 шт.

 

192,00

 

  192,00

 

   192,00

 

    192,00

10

Визначення вологості

 1 аналіз

 

48,00*

 

  48,00*

   

    97,00*

     

    97,00*

11

Визначення сміттєвої домішки

1  аналіз

 

48,00*

 

  48,00*

   

    48,00*

      

    48,00*

12

Визначення  зернової домішки

1 аналіз

      -

      -

    48,00*

    48,00*

13

Визначення  білку

1 аналіз

 95,00*

 95,00*

         -

       -

14

Визначення клійковини

1 аналіз

143,00*

143,00*

            -

          -

15

Повний аналіз

1 аналіз

333,00*

333,00*

  193,00*

 193,00*

16

Послуги  маневрового тепловозу

тона

32,55

 32,55

   32,55

 32,55

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Примітка:*  якщо контрагент є поклажодавцем та має  на зберіганні ТМЦ- безкоштовно

 

          Можливо застосування   індивідуальних  тарифів  на послуги зернового складу   у залежності  від  кількості  зерна, яке знаходиться на зберіганні, а також  терміну його зберігання. Застосування  індивідуальних тарифів на послуги зернового складу  оформляється додатковою угодою до договору складського зберігання.

6.3. Поклажодавцем оплата послуг здійснюється щомісяця, на поточний рахунок Зернового складу у строк 7 банківських днів з дати отримання рахунку-фактури, на підставі Акту наданих послуг, підписаного Сторонами. У разі неповернення Поклажодавцем підписаного Акту наданих послуг у 3-денний строк з дня його отримання, та ненадання обґрунтованих заперечень, Акт вважається підписаним, а послуги прийняті без зауважень.

Датою оплати послуг за Договором є дата поступлення коштів на поточний рахунок Зернового складу.

6.4. У разі, коли Поклажодавець не здійснив своєчасну оплату послуг відповідно до п. 6.3. цього Договору, Поклажодавець виплачує Зерновому складу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючій на момент прострочення, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

У разі утворення 15-денної заборгованості Поклажодавцем за надані йому послуги, Поклажодавець зобов’язаний додатково відшкодувати Зерновому складу штрафну санкцію за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в розмірі 3.4% такої заборгованості згідно чинного податкового законодавства.

У разі утворення 30-денної заборгованості Поклажодавця за надані йому послуги, Зерновий склад має право в односторонньому порядку змінити порядок оплати послуг зарахуванням відповідної кількості зерна Поклажодавця в рахунок погашення боргу за ринковою ціною, що діяла на момент зарахування зерна.

Вартість послуги зберігання рахується календарними днями з першого дня передачі зерна (або для переоформлення складського свідоцтва) до дня відвантаження зерна (дата, зазначена у транспортній накладній) включно.

Сплата пені та інших нарахувань не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.

Поклажодавець  може сплачувати  послуги Зернового складу у розмірі   80  відсотків від вартості послуг, 20 відсотків  вартості  послуг можуть бути сплачені  поклажодавцем після   реєстрації   податкових  накладних   в  єдиному реєстрі податкових накладних   (ЄРПН), якщо  з боку Зернового складу  будуть  допущені факти  затримки реєстрації податкових накладних.

 

6.5. Зерновий склад залишає за собою право змінювати тарифи на надані послуги у разі зміни ціни на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, збільшення мінімальної заробітної плати і т.д. У такому разі Зерновий склад попереджає  Поклажодавця про зміни не пізніше ніж за  7 днів до підвищення тарифів.

6.6. Зерновий  склад  немає  права  розпоряджатися  зерном  Поклажодавця.

6.7. Розмір плати за надані послуги, у разі їх надання у вихідні та святкові дні, обчислюється в двократному розмірі від тарифів, що вказані у пункті 6.2. даного Договору.

6.8. Поклажодавець зобов'язаний відшкодовувати Зерновому складу суми грошових коштів, списаних ДП «Одеська залізниця» з рахунків Зернового складу за простій вантажних вагонів, який відбувся з вини Поклажодавця.

                                      7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з законом.

7.2. У разі  зміни  статусу  платника  податків Поклажодавець  зобов’язаний  у  10-денний  термін  повідомити  Зерновий  склад.

7.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно виникло внаслідок збігу форс-мажорних обставин та обставин непереборної сили: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дію суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення підприємства, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, виняткові погодні умови, стихійне лихо.  Форс-мажорні обставини та обставини непереборної сили посвідчуються у порядку та органом, визначеним чинним законодавством України.

Якщо будь-яка обставина, викладена вище, заважає виконанню однією із Сторін даного Договору, то його може бути подовжено на строк, протягом якого діє будь-яка обставина. Сторона, для якої виконання зобов’язання за даним Договором стало неможливим внаслідок форс-мажорних обставин та обставин непереборної сили, зобов’язана терміново, не пізніше ніж через три дні після початку їх дії, письмово повідомити іншу сторону про початок, можливий строк дії і передбачуваний час зникнення таких обставин.

 

 

8. Строк зберігання

8.1. Строк зберігання зерна  до 01.06 2019 р.

8.2.  При  неможливості  продовження  строку  зберігання зерна,  визначеному  в  договорі, Зерновий склад зобов'язаний письмово, не пізніше ніж за сім днів до закінчення строку зберігання зерна, попередити Поклажодавця зерна про закінчення його строку і визначити строк витребування зерна.

 

                                                    9. Інші умови

9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до виконання сторонами своїх зобов'язань.

9.2. Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

9.3. Зміни до договору можуть бути внесені лише за згодою сторін.

9.4.З метою негайного інформування однієї  із сторін іншою стороною про зміни в договорі, згідно додаткових угод, актів та інших документів, що стосуються виконання умов договору, вказані документи (з підписами та печатками) можуть направлятися у сканованому вигляді в кольоровому зображенні на електроні адреси сторін, після чого оригінали документів в паперовому вигляді обов’язково направляються іншій стороні поштою рекомендованим листом.

9.5. Договір може бути змінений або його дію припинено згідно із законодавством.

9.6. Усі спори та розбіжності, які виникають при виконанні цього Договору або у зв’язку з ним, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів і в порядку ведення претензійно-позовної роботи.

9.7. Згідно Закону України «Про захист персональних даних» Зерновий склад і Поклажодавець сповіщені та дають згоду про включення, обробку та використання їх персональних даних  і попереджені про відповідальність нецільового використання персональних даних згідно чинного законодавства України.

9.8. Відносини (права та обов’язки), які виникають між сторонами не врегульовані даним Договором, регулюються нормами чинного законодавства України. 

 

10.Юридичні адреси та реквізити сторін

 

 

Зерновий склад

Державне підприємство ” Хлібна база№77” Державного агентства резерву України

67200, Одеська обл., смт. Іванівка

Код ЄДРПОУ 20947701, р/р 26000000033267

  АТ «УКРЕКСІМБАНК», Київ

 МФО 322313ІПН 209477015143,

св. № 100343237

Тел./ф: (04854) 31362; 31421; 31229

е-mail:  BAZA772014@meta.ua

 

 Т.в.о. директора  ________Усенко В.А.

       Поклажодавець