27.11.2014

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

УКРАЇНА

 

ІВАНІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

23.10.2012                                                                                №458/А-2012

Про внесеннязмін до розпорядження

голови районної державної адміністрації

від 29 грудня 2011 року № 662/А-2011

« Про затвердження та введення в дію Переліку

відомостей, що становлять службову інформацію»

 

Відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в  державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12 зі змінами та доповненнями , враховуючи рішення експертної комісії районної державної адміністрації від 16 жовтня 2012 року № 44 :

1. Викласти розділ 5 Переліку відомостей, що становлять службову інформацію , затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року  № 662/А-2011 , у  такій редакції:

5. Охорона державної таємниці

5.1

Відомості за окремимипоказниками про планування та організаціюзапровадженнязаходівзабезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявністьнедоліківворганізаціїохоронидержавноїтаємниці, крімвідомостей, щостановлятьдержавнутаємницю

5.2

Відомостіщодонаданняабопереоформленняспеціальногодозволу на провадженнядіяльності, пов’язаної з державною таємницею

5.3

Відомостіщодооформлення та наданняпосадовим особам допуску та доступу додержавноїтаємниці

5.4

Номенклатура посад працівників, перебування на якихпотребуєоформлення допуску додержавноїтаємниці

5.5

Відомостіщодоорганізації та веденнясекретногоділоводства

5.6

Номенклатура секретних справ

5.7

Відомостіщодоперевіркинаявностісекретнихдокументів, переглядугрифівсекретностіматеріальнихносіївінформації

5.8

Акти назнищенняматеріальнихносіївсекретноїінформації

5.9

Відомості про покладанняобов’язківщодозабезпечення режиму секретності на окремогопрацівника

5.10

Звіти про стан охоронидержавноїтаємниці

5.11

Відомості про проведенняслужбовихрозслідувань за фактами розголошеннясекретної, службової та конфіденційноїінформації, втратиїїматеріальнихносіїв та іншихпорушеньзаконодавства у сферіохорониінформації з обмеженим доступом.

5.12

Відомостіщодорежимнихприміщень для проведеннясекретнихробіт, сховищматеріальнихносіївсекретноїінформації, заходи щодоїхохорони

5.13

Акти про результатиперевірок стану забезпечення режиму секретності і секретного діловодства

5.14

Правила пропускного та внутрішньогооб'єктового режиму

5.15

Відомості про забезпечення режиму секретності в разівведенняправового режиму воєнногоабонадзвичайного стану

5.16

Перелікпосад, перебування на якихдає право посадовим особам надаватиматеріальнимносіямгрифисекретності

5.17

Список посадовихосіб, якідопущені до роботи з мобілізаційними документами

5.18

Відомості про порядок охоронидержавноїтаємниціпід час прийомуіноземнихделегацій, груп, окремихіноземців

5.19

Відомостіщодоприймання - передаванняматеріальнихносіївсекретноїінформації, заходівреорганізаціїаболіквідаціїрежимно-секретнихорганів

5.20

Відомості (щодоконкретноговипадку) за окремимипоказниками про маршрути, час переміщення та порядок доставки матеріальнихносіївсекретноїінформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації.

 

Голова районної   

 державної адміністрації                                                                                   Н.А. Бянова

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                        Розпорядження голови
                                                                                        райдержадміністрації
                                                                                        від « 29 » 12. 2011 р.
                                                                                        № 662/А-2011


Перелік відомостей,
що становлять службову інформацію

1.Сфера оборони

1.1. Відомості про заходи щодо організації підготовки Цивільної оборони району, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
1.2. Відомості про організацію системи оповіщення Цивільної оборони район (цивільного захисту) та оперативних чергувань на пунктах управління, побудову системи зв’язку : системи організації зв’язку з неповним переліком позитивних і діючих частот, витяг з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями «Каштан» і «Стихія»), пояснювальні записки до планів та схем зв’язку.
1.3. Відомості про склад сил і засобів, організацію та плани дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенно-природного характеру загальнодержавного та регіонального рівнів.
1.4. Зведені відомості про віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони.
1.5. Відомості щодо антитерористичної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
1.6. Відомості про планування, організацію запровадження та фактичний стан заходів щодо реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами.
1.7. Відомості за окремими показниками про зміст плану перевезень (маршрути, строки, місця зосередження) населення у разі евакуації, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
1.8. Перелік СГД, віднесених до категорій з цивільної оборони.
1.9. Донесення про стан системи оповіщення цивільного захисту району.
1.10. Доповідь про стан цивільної оборони (цивільного захисту).
1.11. Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення, об’єкти будівництва, історико-культурні пам’ятники згідно з програмами створення страхового фонду документації.
1.12. Відомості про під’їзди до великих залізничних вузлів, станцій, наявність та потужність джерел енергопостачання залізниць.
1.13. Відомості про пропускну спроможність залізниць у напрямках Одеса -Вапнярка, Одеса - Колосівка та обсяги ремонтно-відновлюваних робіт, які здійснюються на зазначених напрямках.
1.14. Детальні відомості про магістральні та внутрішньо зонові лінії зв’язку загального користування, що не належать до мобілізаційних потужностей.

2. Сфера економіки

2.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
2.2. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок і строки переведення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), на режим роботи в умовах особливого періоду, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
    2.3. Відомості про мобілізаційні завдання, виробничі потужності мобілізаційного призначення, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність та якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
2.4. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку на підприємствах, установах, організаціях, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
2.5. Відомості про стан мобілізаційної готовності щодо окремого підприємства, установи та організації, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
2.6. Відомості про спеціальні формування, що передаються Збройним силам України в умовах воєнного стану, їхня кількість та готовність підприємств-формувачів, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
2.7. Відомості про медичні, транспортні, комунально-побутові, ремонтні та інші послуги, що надаються Збройним силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, в умовах воєнного стану, у яких розкриваються за окремими показниками види, напрями, номенклатура, строки, обсяги послуг щодо окремого підприємства, установи, організації.
2.8. Зведені відомості про кількість військовозобов’язаних, що заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), крім відомостей, що становлять державну таємницю.
2.9. Відомості за окремими показниками про кількість, типи, марки, запас ходу автотракторної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають виділенню для забезпечення мобілізаційного розгортання та укомплектування військових частин згідно з мобілізаційним планом, щодо окремого підприємства, установи, організації
2.10. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові та її препаратів.
2.11. Відомості за окремими показниками про норми та обсяги накопичення незнижувальних запасів пального, створених для забезпечення подачі у війська автомобільної і тракторної техніки мобілізаційного призначення, ємність баз і складів для його зберігання щодо окремого підприємства, установи, організації.
2.12.Ввідомості за окремими показниками про дислокацію, технічний стан законсервованих авто-, авіазасобів, обходів і з’єднувальних залізничних колій, які використовуються за умов воєнного стану.
2.13. Відомості за окремими показниками про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту особливо важливих та важливих державних об’єктів, які беруться під військову і пожежну охорону за умов воєнного стану.
    2.14. Відомості за окремими показниками  про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення на поставку промислової продукції, медичного майна, продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції для військових споживачів.

3. Сфера будівництва та житлово-комунального господарства

3.1. Координати об’єкти джерел комунального водо забезпечення в місцях водозабору.
      3.2. Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1: 10 000 – 1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державні системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які мають повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського  та оборонного значення.
       3.3. Плани населених пунктів масштабу 1: 10 000 – 1 : 20 000 ( незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК -2000 або в системі координат СК-42, які мають повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського  та оборонного значення.
      3.4. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК -2000 або в системі координат СК-42, а саме : карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання масштабів 1: 50 000 – 1:200 000.
      3.5. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв’язки цих систем і іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.
      3.6. Відомості про координати геодезичних пунктів на територію України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.
     3.7.Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрівна територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км2.
     3.8. Відомості, що містяться у нормативних документах з проектування та будівництва об’єктів цивільного захисту.

4. Сфера внутрішньої та зовнішньої політики

4.1. Аналітичні відомості щодо можливості виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізації та проявів екстремізму в діяльності деяких об’єднань  національних меншин та релігійних громад.
      4.2. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.


5. Сфера державної безпеки і охорони правопорядку

      5.1. Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
     5.2. Відомості щодо надання доступу до державної таємниці.
     5.3. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.
     5.4. Відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації.
     5.5.Відомості щодо знищення, приймання-передачі або перевірки наявності секретних документів, якщо не розкривається їхній зміст.
     5.6.Відомості про проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.
     5.7. Відомості щодо режимних приміщень для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо її охорони.
     5.8. Відомості про організаційні і технічні заходи щодо охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.
     5.9. Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави, яка циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності.
     5.10. Відомості про методики контролю ефективності заходів технічного захисту відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави на  об’єкті інформаційної діяльності.
     5.11. Відомості про вимоги із забезпечення технічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави.
     5.12. Відомості про фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави, володіння якими дає змогу ініціювати її витік, щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи.
     5.13. Дані про мережеві адреси, імена, персональні ідентифікатори та паролі користувачів, їхні повноваження та права доступу до об’єктів, встановлені робочі параметри окремих механізмів або засобів захисту, інша інформація баз даних захисту, інформація журналів реєстрації дій користувачів.
      5.14.Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони органів державної влади.

6. Інші відомості

     6.1. Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.
     6.2. Інформація, що утворюється з використанням документів з грифом обмеження доступу, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
     6.3. Інформація, що міститься в документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.