27.11.2014

Як дотримуватись вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Верховною Радою України 13 січня 2011 року був прийнятий Закон України «Про доступ до публічної інформації», який набрав чинності 9 травня 2011 року.

       Вимоги Закону поширюються на органи державної влади, інші  державні органи, органи місцевого самоврядування, інших суб’єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання, а також на юридичних осіб, що фінансуються з державного та місцевого бюджету.

 

     Для реалізації Закону необхідно пам’ятати наступне :

v  запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якої володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

v  у запиті повинно бути зазначено спосіб отримання інформації;

v  відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту. У разі, якщо потрібно зібрати великий обсяг інформації, строк розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що треба повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту;

v  інформація на запит надається безкоштовно;

v  у разі, коли запитувана інформація потребує надання документів обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів , та банківських реквізитів і порядку відшкодування таких витрат;

v  розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках :

1) розпорядник не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог оформлення запиту;

v розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік розгляду запиту починається з дня отримання запиту належним розпорядником;

v не дозволяється відмовляти запитувачу в наданні інформації посилаючись на те, що запитувана інформація міститься в загальнодоступних джерелах ( наприклад на сайті або в ЗМІ).

 

Для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації

в Іванівській районній державній адміністрації є :

 

v  затверджений розпорядженням виконуючого обов’язки голови Іванівської районної державної адміністрації від 12.08.2011 року  №363/А0-2011 Порядок складення та подання запиту на публічну інформацію та форми для подання цих запитів, які розміщуються на інформаційних стендах на першому та другому поверхах адмінбудівлі районної державної адміністрації; 

v  призначена розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16.05.2011 року  №220/А-2011 посадова особа, відповідальна за організацію доступу громадян до публічної інформації, якою володіє Іванівська районна державна адміністрація – начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації – Ковальчук Т.А.;

v  визначено спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію – кабінети 104 та 208.

 

Перелік нормативно-правових актів та інших документів, якими повинні користуватися у своїй роботі посадові особи, призначені відповідальними за забезпечення доступу до публічної інформації

 

    1. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року;

    2. Указ Президента України від 5 травня 2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

    3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;

   4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

 

    У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, із зазначенням в запиті власного прізвища, ім’я, по-батькові, робочого контактного телефону. Копія цього запиту надається особі, яка звернулась для його подачі.

 

 

Як отримати публічну інформацію

 в Іванівській районній державній адміністрації ?

 

   1. Хто має право запитувати інформацію?

 

    Кожен громадянин має право звернутися до органу влади із запитом на інформацію, якою він володіє, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, та навіть без пояснення причини його подання.

     Відповідно до Закону крім громадян із запитом на інформацію до державних органів влади мають право звернутися і юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи.

    Не мають право звертатись за інформацією відповідно до цього Закону суб’єкти владних повноважень.

 

   2. Порядок та умови подання запитів.

 

   Запит на інформацію може бути як індивідуальним, так і колективним. Подається запит на вибір запитувача :

  • або в усній формі – по телефону чи на особистому прийомі відповідальної особи державного органу;
  • або в письмовій чи в іншій формі (надається поштою, факсом, електронною поштою).

 

Письмовий запит складається в довільній формі але з обов’язковим зазначенням :

  • ім’я (найменування) запитувача, поштової адреси або адреси електронної пошти, а також номеру засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит, якщо це відомо;
    • підпису та дати.

 

При складанні письмового запиту можна скористатись спеціально розробленою та затвердженою формою.

 

3. Які строки розгляду запитів ?

 

Розпорядники інформації повинні надати Вам інформацію, яку Ви просите, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання ними запиту. Якщо ж ця інформація стосується життя або здоров’я, її мають надати за 48 годин.

У разі, якщо потрібно зібрати великий  обсяг  інформації. Розпорядник може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів , але про це Вам мають повідомити впродовж п’яти днів і аргументувати причину затримки.  

 

4. Яка інформація не надається ?

 

Є лише 3 винятки, які дозволяють не надавати Вам інформацію:

  • конфіденційна інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
  • таємна інформація, доступ до якої обмежується виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку;
  • службова інформація, що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, проекти рішень ( ті, що ще не прийняті).

 

 

Інформація, розпорядником якої є

Іванівська районна державна адміністрація :

 

v    про основні завдання районної державної адміністрації;

 

v  про склад і структуру районної державної адміністрації;

 

v  про адреси розташування та робочі телефони структурних підрозділів районної державної адміністрації;

 

v  про  розпорядження голови районної державної адміністрації з основної діяльності;

 

v  щодо статистичної звітності про діяльність районної державної адміністрації;

 

v    про чисельність працюючих в районній державній адміністрації;

 

v  про перелік адміністративних послуг, що надається структурними підрозділами районної державної адміністрації;

 

v  про розмір плати за надання платних адміністративних послуг структурними підрозділами районної державної адміністрації;

 

v  про порядок прийому на державну службу;

 

v  про наявність вакантних посад державних службовців в районній державній адміністрації;

 

v  про заходи, вжиті для запобігання проявам корупції в районній державній адміністрації.