23.03.2018

Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення перевізників на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять

  

 

УКРАЇНА

 

ІВАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

 

 

05.02.2018                                                                № 55/А-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення перевізників на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Іванівського району Одеської області

 

 

Відповідно до статей 6, 20, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей  7, 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», пунктів 14-16 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, з метою визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по визначенню автомобільних перевізників на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території  Іванівського району Одеської області:

1. Затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні  конкурсу з визначення перевізників на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території  Іванівського району Одеської області, що додаються.

2. Юридичному сектору апарату Іванівської районної державної адміністрації Одеської області (Кухарчик І.С.) в установленому законом порядку забезпечити реєстрацію цього розпорядження в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області.

3. Головному спеціалісту з питань преси та інформатизації апарату Іванівської районної державної адміністрації Одеської області (Ульченко Т.Г.) забезпечити оприлюднення цього розпорядження в друкованих засобах масової інформації та веб-сторінці Іванівської районної державної адміністрації Одеської області.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

         5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної

державної адміністрації

Одеської області                                                                                             В.І. Лобач

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Іванівської районної державної адміністрації Одеської області

05.02.2018 року

№ 55/А-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні  конкурсу з визначення перевізників на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території  Іванівського району Одеської області

 

I. Загальна частина 

 

1. Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення перевізників на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Іванівського району Одеської області (далі - Умови), визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення робочого органу відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

 

2. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Іванівського району Одеської області, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу (далі – конкурс).

 

3. На робочий орган покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів, відповідно до п. 14 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.

 

4. Організатором з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Іванівського району Одеської області, є Іванівська районна державна адміністрація Одеської області (далі - Організатор).

 

5. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведених в законодавстві

у сфері автомобільного транспорту.

II. Вимоги до претендентів 

 

1. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців у галузі автомобільного транспорту, досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, необхідні матеріальні ресурси та технології, та відповідають цим Умовам (далі - претенденти).

 

2. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які:

надають послуги з перевезень;

провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень;

 представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

III. Порядок підготовки до проведення конкурсу

 

1. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється комітет з визначення робочого органу (далі – конкурсний комітет), склад якого затверджується Організатором.

 

2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

предмет конкурсу;

умови конкурсу;

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

 

3. З метою участі у конкурсі підприємство (організація) - претендент подає

секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:

заяву на участь у конкурсі згідно із встановленою формою (додається);

копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту, їх кваліфікацію та досвід роботи;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.

 

4. Копії документів, повинні бути завірені підприємством (організацією) в

установленому законодавством порядку.

 

5. Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку. Документи, що надійшли після встановленого строку, не приймаються.

 

6. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі претенденти мають можливість виправити протягом двох днів та подати документи повторно.

 

7. Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які

надійшли від підприємств (організацій).

 

8. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

 

IV. Процедура проведення конкурсу

 

1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

 

2. Основні критерії відбору переможця:

 

найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень (не менше трьох років);

кількість кваліфікованих фахівців з питань організації пасажирських перевезень;

наявні матеріальні ресурси та технології для забезпечення проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників.

 

3. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає цим Умовам конкурсу.

 

4. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

 

5. Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом в десятиденний термін, який підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли участь у голосуванні.

 

6. Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із

запрошенням на нього всіх претендентів.

 

7. З переможцем конкурсу укладається договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

 

V. Розгляд спорів

 

1. У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може бути подана не пізніше 30 днів після одержання копії рішення конкурсного Комітету.

 

2. Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

3. Неврегульовані організатором спори розглядаються в установленому чинним законодавством порядку.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                              Л.Л. Білоус

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток до Умов конкурсу з

визначення підприємства(організації)

для здійснення функцій робочого

органу при проведенні конкурсу по

визначенню пасажирських

перевізників на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Іванівського району

 

Конкурсному комітету з визначення

робочого органу

 

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу

 

 Претендент_________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації)

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення підприємства (організації), що здійснюватиме функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

На умовах, запропонованих Іванівською районною державною адміністрацією Одеської області, згоден узяти участь у конкурсі.

 

 

М. П.

 

 

«___» __________20__ року          ____________                   ____________________

                                                     (підпис)                                     (прізвище, ініціали)